با استدلال و تفکر می توانیم در مسیر شناخت خود قدم برداریم.