تاریخ شروع

08:00

دوشنبه - 1401/03/16

تاریخ پایان

12:00

دوشنبه - 1401/06/21

آدرس

Birmingham, UK

حضور اولیا در مدرسه جهت ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی 1402-1401 …